Asıl adı Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır'dır. Amasya'da doğduğu tahmin edilmektedir. İlk öğrenimini Anadolu'da yaptıktan sonra Mısır'a gitmiş ve öğrenimine orada devam etmiştir. Gazel, kasîde ve mesnevîleriyle dîvân şiirinin ilk büyük temsilcisidir. Kardeşi Hamzavî de bu dönemin önemli şairlerindendir. Din, astronomi, tıp, geometri öğrenmiştir. Tasavvufu çok iyi bilmesine rağmen din dışı konularda şiirler yazmıştır. Türk edebiyatının kurucu şairlerindendir. Ayrıca iyi bir doktor, bilgin, hattat ve ressamdır. Dönemin siyasi hayatıyla da yakından ilgilidir. Şiirlerinde ses özelliklerinde önem verir. Şiirde musikîye önem veren bir şairdir.