Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Ömer'dir. Şairin ilk mahlası "zararlı, zarara ait" anlamındaki "Darrî"dir. Onun sanat gücünü keşfeden Gelibolulu Mustafa Alî, ona "faydalı, yararlı" anlamındaki Nefi mah- lasını kullanmasını tavsiye eden kişidir. lyi bir öğrenim gördükten sonra İstanbul'a gelmiş, kısa sürede sözünün kuvvetiyle saray içinde tanın- miş ve azımsanmayacak miktarda hediye ve paralar kazanmıştır. Sadece İlyas Paşa'nın verdiği hediye ve paralar bile servet değerindedir. Padişahlara ve devrin ileri gelenlerine yazdığı kasîde ve hicivleriyle tanınır. İstanbul'daki yıllarında kaside ve hicivleriyle hep gündemde kalmıştır. Tam anlamıy- la bir övgü ve yergi şairidir. Hayatının hiçbir döneminde mevki ve makam hirsina kapılmamıştır.