Muhammed Celâleddîn-i Rumi, veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ, 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış, eserleriyle ve öğretileriyle sadece kendi dönemini değil, günümüzü de aydınlatan bir mutasavvıf, ilahiyatçı ve şairdir. 30 Eylül 1207'de Afganistan'ın Belh şehrinde doğan Mevlana, Moğol istilası nedeniyle Anadolu'ya göç etmiş ve Konya'ya yerleşmiştir. Mevlana'nın hayatının dönüm noktası, 1244 yılında Şems-i Tebrizi ile tanışmasıdır. Şems'in manevi rehberliğiyle Mevlana, tasavvuf yolunda büyük bir ilerleme kaydetmiş ve eserlerini kaleme almaya başlamıştır. Mevlana'nın en önemli eseri, altı ciltten oluşan Mesnevi'dir. Mesnevi, tasavvuf felsefesini anlatan, Türkçe ve Farsça beyitlerden oluşan bir eserdir. Mevlana bu eserinde, aşk, insan ve Tanrı arasındaki ilişki, ölüm, varoluş gibi birçok konuya değinmiştir. Mevlana'nın diğer önemli eserleri arasında Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fihi, Mecalis-i Seba ve Mektubat yer alır. Bu eserler de tasavvuf ve felsefi konularda yazılmış olup, Mevlana'nın düşüncelerini ve öğretilerini yansıtır. Mevlana'nın öğretileri sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik üzerine kuruludur. O, her insanın Tanrı'nın bir parçası olduğuna ve tüm insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğine inanıyordu. Mevlana'nın eserleri ve öğretileri sadece Müslümanlar tarafından değil, tüm dünya tarafından ilgiyle okunmakta ve takip edilmektedir. Mevlana 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. Fakat eserleri ve öğretileri hala yaşamakta ve insanlara yol göstermeye devam etmektedir. Mevlana'nın türbesi Konya'da yer almakta ve her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Mevlana'nın Felsefesinden Öne Çıkan Noktalar: Sevgi: Mevlana'nın felsefesinin temelinde sevgi yatar. O, Tanrı'ya ve tüm varlıklara sevgiyle yaklaşmanın önemini vurgular. Hoşgörü: Mevlana, farklı dinlere ve inançlara sahip insanların birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerektiğine inanır. Birlik ve Beraberlik: Mevlana, insanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini savunur. Aşk: Mevlana'ya göre aşk, Tanrı'ya ulaşmanın en önemli yoludur. İnsan ve Tanrı Arasındaki İlişki: Mevlana, insan ve Tanrı arasındaki ilişkinin sevgiyle kurulabileceğine inanır. Mevlana'nın Günümüzdeki Etkisi: Mevlana'nın eserleri ve öğretileri günümüzde de büyük bir ilgi görmektedir. Dünyanın birçok yerinde Mevlana'nın eserleri okunmakta ve felsefesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Mevlana'nın öğretileri, insanların daha sevgi dolu ve barışçıl bir dünya kurmasına yardımcı olmaktadır. Mevlana'nın Eserlerinden Alıntılar: "Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister putperest ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel." "Dünle beraber gitti, cancağızım, / Bugün yeni şeyler söylemek lazım." "Aşk, her şeyi yakıp yıkar, kül eder. Aşk'tan korkma, Aşk'a gel." "Kendini beğenmek kibirdir. Kendini bilmek ise irfan." "Her ne arıyorsan, o sensin." Mevlana Celaleddin Rumi, insanlık için bir ışık kaynağıdır. Eserleri ve öğretileri, insanların daha iyi bir hayat yaşamalarına yardımcı olmaktadır.