Dilber Senin

Ta ezel teslim olmuşum râhına dilber senin
Açaydım cemâlin için âyine dilber senin
Kondu adalet mülküne nice hükm-i Süleymân
Yetişmedi asla kimse pâyına dilber senin

Metheylemiş âyet ile cemâlin izzetini
Nüshâ-i kübrâ eylemiş ol hûbun ümmetini
Pehlivanlar harceylese pazuda kuvvetini
Hâşa kimse dayanamaz yanına dilber senin

Feth-i bâb ettin cihânı Haydar-ı Ali ile
Damadın Murtaza, ceddin izzet-i veli ile
Dost seni metheylemiş Vedduha Velleyli ile
Ya niçin âşık olmayam yüzüne dilber senin

Sensin cümle ârifânın dü cihânda bürhani
Sensin on sekiz bin âlem mülkünün dost hubânı
Güzellikte mahbup idi Mısır Elinin sultanı
Yine tay olmadı hâşa muyuna dilber senin

Vâsılı dosta yetiştin mübarek kadem ile
Sevdiğin aşkınla şad et bizi de ol dem ile
Bab-ı Firdevs-i Âla’da Asiye, Meryem ile
Lütfunla davet eyle, toyuna dilber senin

Eğer nebi eğer mürsel cümle zât-ı zernişân
Nuh, Halil, Musa ve İsa, Davut oğlu Süleyman
Eğer âlim eğer âşık meğer dertli dervişân
Cümlesi yüz sürmek ister pâyine dilber senin

Sen muhabbet madenisin ilmile imlâ ile
Gönül şehrini şaz etmiş Allâmel Esmâ ile
Yâr pazarın kadim eyle Sümmânî gedâ ile
Cemalin nur-ı Hüda’dır boyuna dilber senin

Haddi midir ere kimse ahvâline dilber senin
Rütbede edemez kimse kemâline dilber senin
Kaftan kafa ziyâ verir semada şems i kamer
Onlar da mübtelâ olmuş cemâline dilber senin

Derdimin de dermânısın cümle bây u gedânın
Lezzet-i sükkâr ezilmiş dilinde dilber senin
Aynasısın sen ol lezzet-i nûr-ı Hüdâ’nın
Hüccet-iburhân verilmiş eline dilber senin

Haddim midir methedeyim seni ben izzet ile
Methin bana kabahattir bin etsin dikkat ile
Hak seni zülfün metheylemiş kelâm-ı âyet ile
Veddûha Velleyli indi teline dilber senin

On iki ilmin bendinde sultân-ı evliyâsın
İlm-i ledünni zâhirde mahbûb-i kimiyâsın
Sümmânî bâbında kulam hâtemü’l enbiyâsın
O ne cândır fedâ olmaz yoluna dilber senin

Tarih seksen dokuz düştüm peşine dilber senin
Yandım âh-ı âteşine yanaram dilber senin
Halkeylemiş cem eylemiş ol cânânı kübrâya
Yedi kavmin inzal olmuş yaşına dilber senin

Kudret kuşağı bükülmüş beline sevdiğimin
Lezzet-i sükkâr ezilmiş diline sevdiğimin
Ümmeti burhan eylemiş verilmiş eline
sevdiğimin Bin bir kere mûy saçılmış başına dilber senin

Amine hamile kaldı yahudan-ı enveri
Levleke levlek buyurmuş bu cihânın muhtârı
Affımıza sebep olan enbiyalar serveri
Ne cândır hâlis olmayan izine dilber senin

O yâr aşkını artırsın Sümmânî’nin efkârını
Fedlim le içinde gözlerimin ihsânını
Kararım yok Resûlullah isterim dilberimi
Gece gündüz düş olmuşam peşine dilber senin

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.