Bağdad'da doğduğu için bu unvanı almıştır. Sipahi olarak orduda görev yapmış, çeşitli nedent diyar diyar gezmiş, son olarak Şam'a yerle 1605'te orada vefat etmiştir. Toplumcu, toplumun aksayan yönlerini gör şairdir. Sosyal olaylara duyarlıdır. Fuzûlî'nin Şikayet olarak bilinen mektubunda dile getirdiği aksakl gazel formunda şiire dökmüştür. Fuzûlî'nin etkis tında olan Rûhî, ona nazîreler yazmıştır. Zaman zaman lirik şiirler de yazmıştır. Rühî, çok sayıda gazel yazmıştır, dîvânında 1115 zel vardır. Rindce bir edayla yazılmış gazelleri linki Dîvân şiiri tarzından biraz uzak bir şairdir. Çağın k surlarını söz oyunlarına pek başvurmadan açık aç anlatmış ve sade bir dille yazmıştır. Nazım tekniğinin zayıf olması, biçiminden çok içeriğ önem vermesinden kaynaklanır. Rühî'nin şiirleri sade ve yabancı sözcüklerden uzaktır. Söz sanatlarına da fazla yüz vermez. Edebiyatımızın en önde gelen terkib-i bend şairlerindendir.